Pozemek pro bydlení na prodej, ID: 9606

Míkovice nad Olšavou, Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

2 950 000,- Kč

O nemovitosti ID 9606

  • Druh: Pozemek pro bydlení
  • Katastrální území: Míkovice nad Olšavou
  • Obec/Město: Uherské Hradiště
  • Okres: Uherské Hradiště
  • Kraj: Zlínský kraj
  • Cena: 2 950 000,- Kč
  • Exkluzivita: ano
  • Plocha pozemku: 4759 m²

Popis nemovitosti

Prodej stavebního pozemku v Uh. Hradišti, místní část Míkovice nad Olšavou, ulice Hlavní. Celková výměra pozemku 4759m², uliční šířka pozemku cca 8m, délka pozemku cca 472m. Územní plán stanovuje možnosti zástavby na pozemku jakožto plochy SO.3 (smíšené obytné vesnické) a plochy BI (bydlení individuální - územní rezerva). Příjezd po asfaltové silnici, inženýrské sítě v dosahu. SO.3 - Plochy smíšené obytné vesnické (plocha č. 117) Území městských subcenter s převládajícím bydlením tvořeným venkovskou SO.3 nízkopodlažní zástavbou rodinných domů a původních zemědělských usedlostí. Hlavní využití - Není stanoveno. Přípustné využití - stavby pro bydlení individuální, - veřejná prostranství, zeleň, - dopravní infrastruktura – místní komunikace, parkovací a manipulační plochy, - technická infrastruktura, - a další využití obdobného charakteru. Podmíněně přípustné využití - bydlení hromadné – pouze pokud svým charakterem odpovídá měřítku bydlení individuálního, - stavby občanského vybavení a podnikatelských aktivit – pouze pokud svým charakterem odpovídají měřítku bydlení individuálního a nesnižují kvalitu prostředí pro bydlení, - stavby pro rekreaci a individuální rekreaci, pokud svým charakterem odpovídají měřítku staveb bydlení individuálního - doplňkové stavby pro zemědělskou výrobu a chov hospodářského zvířectva, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží). V plochách SO.3 je možné ve vnitroblocích umísťovat jen stavby související se stavbami hlavními. V zahradách a nádvořích stávajících rodinných domů není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení, občanskou vybavenost, služby a podobně (vyjma hospodářských objektů, garáží a dalších doplňkových staveb k funkci hlavní) bez přímého přístupu z veřejné komunikace samostatným vjezdem. BI - Plochy bydlení individuálního (plocha územní rezervy č. 510) Plochy s převládající nebo dominantní funkcí individuálního bydlení; tvořené BI zástavbou rodinných domů s doplňujícími funkcemi hospodářskými a rekreačními. Hlavní využití - Stavby pro bydlení individuální. Přípustné využití - stavby občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, tělovýchovu a sport, ochranu obyvatelstva, ubytování, stravování a služby, - veřejná prostranství, zeleň, - dopravní infrastruktura, místní komunikace, parkovací a manipulační plochy, - technická infrastruktura, - realizace prvků plánů společných zařízení navržených pozemkovou úpravou, - a další využití charakteru obdobného hlavnímu využití. Podmíněně přípustné využití - hromadné bydlení, maloobchod, individuální rekreace – pouze pokud svým charakterem odpovídá měřítku bydlení individuálního a pokud svým prostorovým a objemovým řešením nesnižuje kvalitu prostředí hlavního využití, - hromadné garáže – pouze jako nedílná součást skupiny RD.

katastrální mapa katastrální mapa
letecká mapa letecká mapa
územní plán - mapa územní plán - mapa